Skip to content

Mål

Konst, i sina olika typer, oavsett om det är ljud, visuellt, påtagligt eller annat, är ett material för att dekorera vår verklighet,……. göra den vackrare och ge positiv energi. Å andra sidan är det också ett mycket viktigt element för att göra oss mer kunna kommunicera och vara i harmoni med naturen, miljön vi lever i och med vårt samhälle Människan är en integrerad del av naturen, och i den mån den stärks, Detta är i människan och kommunikationen med denna natur som vi lever och med andra individer som också är en del av denna natur som vi lever, vi besitter kreativ energi och uppnår en sund och stark balans med sin närvaro.
Därför definierar vi vårt mål inom skulpturkonsten som en uppsättning punkter som är integrerade med varandra och inte kan delas

Balans och harmoni i miljö och natur

Med miljö och natur menar vi här två delar: Den första är naturen som omger oss, som är allt som kommer från komponenterna vatten, luft och jord. Den andra är det rationella väsendet, som representeras av människan inom oss. honom och hans komponenter Med sin närvaro är denna omgivande natur möjlig att uppfatta, precis som människan själv är en integrerad del av naturen.

I samspelet mellan naturens element med varandra, mellan de rationella och irrationella delarna av naturen, eller i människors intellektuella och kulturella interaktioner med varandra, kommer skulpturkonsten som en länk för att säkerställa fortsättningen av dessa interaktioner och göra dem mer harmoniska, och fraidliga eller vackra

I det moderna livet började människan följa olika vägar och bygga en annan värld omkring sig.Han började glömma  naturen  eller distansera som han  tillhör.

Det enklaste exemplet på detta är att en person kan vara nedsänkt i arbete i den utsträckning som arbetet blir ett mål i sig själv, så han glömmer sina sociala relationer och sin relation till naturen, förutom inom ett specifikt program, så hans existens blir baserad på faktum att hans existens är påtvingad honom och han saknar lycka, och han är inte medveten om det, eller så är han medveten om det och ignorerar det, och här kommer konstens uppdrag.För att tvinga en person att återgå till sin balans så mycket som   möjligt måste ett hälsosamt liv präglas av lycka

Därför, mitt i detta snabba och hektiska moderna liv, övergår vi nu till att bygga relativt stora konstverk, oavsett om det är i storlek eller i deras intellektuella, filosofiska eller interaktiva innehåll.

Idag bevittnar vi också en stor urban renässans, och därför behöver vi utveckla och stödja skulpturkonsten så mycket som möjligt, så att den är så parallell som möjligt med dessa människobyggda block och är mer i harmoni med naturen, eller så finns det en så stor parallell som möjligt mellan tjänstligebyggande och konstnärligt byggande

Mänsklig balans och skapa positiv energi

Den snabba moderna livsstilen som vi lever i idag, med allas brist på tid, påför människor ett tillstånd av stress och en stor mängd energiförbrukning på relativt snabb och kort tid.Därför gör den stora storleken på konstverket det lättillgänglig för mottagaren, så det tar inte lång tid att söka efter det eller komma fram, och därför stör det inte. Med begränsad tid lämnar ökningen av det konstnärliga arbetet, med dess intellektuella, filosofiska eller interaktiva innehåll, en större inverkan på mottagaren och återför honom till balansen som vi pratade om, så det är som en dos syre som förser honom med energi i detta liv och rörelse som han lever i. Å andra sidan blir den mer avancerad tekniken , och ju mer den mänskliga civilisationen sväller, desto mer har behovet av konst ökat

Följaktligen anser vi att måttet på konstens framgång är omfattningen av publikens interaktion med den och deras engagemang i den, och detta är relaterat till mängden positiv energi den ger till mottagaren och den bekväma effekt den lämnar på dennes  minne.

 Å andra sidan mäts dess framgång också i omfattningen av dess harmoni med miljön eller miljön som detta konstverk upptar, oavsett om den tysta naturen som omger det eller byggnaden byggd av människan, eller med immateriella saker som samhällets kultur och tanke.

Att ge andas till konstnären inom oss

Den viktigaste frågan som inte kan förbises är att varje människa har inom sig en passion för skönhet som söker efter den och försöker skapa den, och konst är en estetisk substans som ger skönhet till omgivningen och den verklighet vi lever i. Det betyder att varje människa inom sig har en konstnär och en böjelse för konst, och detta kan observeras i vår observation av oss själva eller andra. Så, vilken person som helst Då och då ser vi oss själva upprepa en melodi eller en sång som vi som, eller försöker dansa till viss musik spontant och oavsiktligt.

 Eller så kan detta observeras i de olika aspekterna av varje människas liv.Vi säger om en person som är en konstnär i sitt umgänge med andra, eller en konstnär i att tillaga en tallrik mat, ordna och designa sitt hem, etc.

Men skillnaden mellan en konstnär och en annan person är att konstnären gjorde konsten till sin specialitet, vilket gav honom mer av sin tid och liv än andra, och därmed förvärvade han mer skicklighet på detta område eller mer än andra, medan de andra fick  en annan färdigheter

 Därför handlar konstens uppdrag inte bara om att skapa konstnärligt .

 Konstens uppgift är snarare att stimulera den konstnären inom varje människa och få honom att ge till det konstnärliga materialet och interagera mer med det

Och att allmänheten ska ge sin roll i att utvärdera det konstnärliga verket och bygga upp den konstnärliga rörelsen. Som ett resultat av detta tillhör det konstnärliga verket efter dess färdigställande allmänheten och inte konstnären. Därför bygger utvärderingen av konst på dess acceptans av allmänheten och interaktion med den

Språket på planeten för att bygga mänsklig civilisation

Skulptur började i förhistorisk tid och var det första språket som människan började uttrycka sig själv och sin existens i. Detta språk har fortsatt till denna dag utan att försvinna. Som en analogi kan vi säga att antalet bokstäver i detta språk ökade och förgrenade sig , men dess förgrening var inte baserad på att originalen försvann, utan tvärtom, dess förgrening det gav henne mer styrka

Men under hela mänsklighetens utveckling föddes många underspråk och försvann sedan

Låt oss inte glömma den viktigaste aspekten att skulptur som språk är ett gemensamt språk för alla folk, oavsett deras andra språk

Kanske kommer denna fördel från det faktum att det är ett gemensamt språk och inte har försvunnit från det faktum att det är modersmålet som en person började på av naturen, så han kände att det berör inuti honom och förevigar det ögonblick då han uttrycker själv för en  tid med ett okänt slut.

Därför bör skulpturens interaktiva roll mellan civilisationer stärkas
Vi kommer också att försöka presentera detta i verk inom en snar framtid